Anonymous/Lambda Function trong Python

Sơ lược Date/Time trong Python

1. Lambda function là gì trong Python?

Trong Python, hàm ẩn danh là một hàm được định nghĩa mà không có tên.

Mặc dù các hàm bình thường được xác định bằng từ khóa def, nhưng trong các hàm ẩn danh Python được xác định bằng từ khóa lambda. Do đó, các hàm ẩn danh cũng được gọi là các hàm lambda.

Cú pháp tạo hàm lambda như sau:

lambda arguments: expression

Lambda function có thể có nhiều tham số, tuy nhiên nội dung bên trong của nó chỉ có một biểu thức mà thôi. Mỗi hàm lambda đều có giá trị trả về bởi biểu thức bên trong mà không cần từ khóa return.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

# Program to show the use of lambda functions
double = lambda x: x * 2

# Output: 10
print(double(5))

Trong ví dụ này mình đã tạo một lambda function có tên gọi là double, biểu thức bên trong của nó nhân hai giá trị của tham số truyên vào x * 2.

Nếu viết theo hàm thông thường thì lambda function trên sẽ tương đương với hàm sau:

def double(x):
   return x * 2

2. Ví dụ với lambda function trong Python

Chúng ta sử dụng lambda function trong trường hợp cần một function trong thời gian ngắn, và thường được kết hợp với các hàm ở bậc cao hơn, chính xác hơn thì thường được sử dụng như một tham số.

Bây giờ hãy làm hai ví dụ thường thấy nhất khi sử dụng lambda function nhé, đó là kết hợp với filter map.

Xem thêm:Tham số của function trong Python

Kết hợp với filter()

Hàm filter có công dụng là lọc dữ liệu theo tham số truyên vào, tham số đầu tiên là hàm kiểm tra điều kiện lọc, tham số thứ hai là dữ liệu cần lọc. Hãy xem ví dụ lọc các số chẵn trong list dưới đây:

# Program to filter out only the even items from a list
my_list = [1, 5, 4, 6, 8, 11, 3, 12]
new_list = list(filter(lambda x: (x%2 == 0) , my_list))

# Output: [4, 6, 8, 12]
print(new_list)

Kết quả:

[4, 6, 8, 12]

Kết hợp với map()

Hàm map có công dụng là lặp qua từng phần tử và thay đổi giá trị của nó dựa vào hai tham số, tham số đầu tiên là một hàm dùng để xử lý dữ liệu và trả kết quả về, tham số thứ hai là dữ liệu cần lặp.

Hãy xem ví dụ dưới đây, ví dụ này sẽ nhân đôi giá trị của các phần tử trong list.

# Program to double each item in a list using map()
my_list = [1, 5, 4, 6, 8, 11, 3, 12]
new_list = list(map(lambda x: x * 2 , my_list))

# Output: [2, 10, 8, 12, 16, 22, 6, 24]
print(new_list)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

[2, 10, 8, 12, 16, 22, 6, 24]

3. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu sơ lược về lambda function trong Python. Ban phải hiểu rằng bản chất lambda function là một hàm ẩn danh, hoạt động trong một thời gian ngắn và tự mất đi khi phạm vi hoạt động của nó không còn nữa.

trong thực tế chúng ta rất hay sử dụng lambda function, không chỉ ở Python mà ở hầu hết các ngôn ngữ hiện nay như PHP, Javascript đều hỗ trợ lambda function.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *